Via4

Voor elk team is het een belangrijke vraag:
Doen we wat we hebben afgesproken?

Via-4 heeft een werkwijze en een webapplicatie ontwikkeld waarmee inzichtelijk wordt welke afspraken ooit zijn gemaakt. Eenvoudig kan worden nagegaan of de afspraken nog leven. Inzichtelijk is aan welke onderwerpen nu wordt gewerkt
en door wie, welke prioriteit het onderwerp heeft
en hoe het er mee staat..

Via-4 brengt de regie weer in handen van het team.
Of zoals een collega basisschooldirecteur ons mailde:
"......... ik denk inderdaad dat het programma
de kwaliteit van het onderwijs kan verhogen, tijd kan besparen,
draagvlak kan creëren en keuzes kan verantwoorden".


Methodiek en webapplicatie ondersteunen teams in basisonderwijs, voortgezet onderwijs, kinderdagverblijven,
de zorg en het midden- en kleinbedrijf.
Deze website gaat hoofdzakelijk in op de toepassing in het basisonderwijs.

Interesse in de toepassing in een van de genoemde branches
of een andere branche: ga naar 'contact'.

"Eenvoud is niet het kenmerk van de beginner.
Het is het duur bevochten stempel van de meester."
Godfried Bomans

De uitdaging via4 schema

img01

We willen allemaal het beste voor het kind.
Daarom vergaderen we veel over: hoe kunnen we op onze school het best(e) onderwijs geven?
De afspraken leggen we dan vast. In de zorg doen we dat voor de patiënten of bewoners. In het midden- en kleinbedrijf voor de klant.. En daarna begint de uitdaging:
doen we allemaal wat we hebben afgesproken?
Ook de nieuwkomer, de part-timer en de invaller? Als we daarover in gesprek raken is het vaak nodig terug te zoeken wat we eigenlijk hebben afgesproken. Soms is de afspraak al van langer geleden; was niet iedereen er bij; bleek de afspraak toch niet zo duidelijk of uitvoerbaar…
En dan komen de vragen:

  • Maar waar staat die afspraak? In welk document?
  • Op papier of digitaal?
  • Waar kan ik dat vinden? Wat is de laatste versie?
  • Is deze afspraak ooit wel goedgekeurd…?
 

Het is fijn over een systeem te beschikken waarmee we op eenvoudige wijze kunnen nagaan of we nog doen wat we hebben afgesproken. Jaarlijks of met een zelf gekozen frequentie.

En waarin snel en gemakkelijk alle relevante informatie is terug te vinden. Toegankelijk voor alle betrokkenen.

Dat systeem is er. Via-4 ontwikkelde

  • Een methodiek: het Klaverblad
  • Een webapplicatie: de WerkWijzer
img01
img01

Centraal staat ‘de KijkWijzer’: een digitale vragenlijst. De vragen zijn afgeleid van alle documenten waarin de afspraken van het team zijn opgenomen: de borgingsdocumenten. Bij het opstellen van  een borgingsdocument wordt automatisch de vragenlijst aangevuld of bijgewerkt.

De vragenlijst wordt bij voorkeur jaarlijks digitaal ingevuld door alle teamleden. Ieder team kan zijn eigen frequentie kiezen. Het is ook mogelijk om slechts 1 of enkele onderdelen van de vragenlijst te laten beantwoorden.

Opmaken, verzenden en invullen van een KijkWijzer is uiterst eenvoudig.

De automatisch opgemaakte totaalscore van alle teamleden geeft aanleiding om oude afspraken te herzien of te schrappen als blijkt dat het draagvlak ervoor significant is afgenomen.

Individuele scores op de vragenlijst kunnen een bron van inspiratie zijn om bij te dragen aan de verdere professionele ontwikkeling van de betrokken leerkracht. Dat wordt heel eenvoudig vastgelegd in het Persoonlijk OntwikkelingsPlan / POP , dat in het digitale instrument is geïntegreerd.

via4 schema De methodiek

client

Fase 1: voorbereiden


In het basisonderwijs bepaalt het team bepaalt welke onderwerpen het komende (school)jaar aandacht moeten krijgen.
En wie aan de uitwerking hun bijdrage gaan leveren. De werklast wordt in kaart gebracht,
zodat evenwichtige keuzes gemaakt kunnen worden.

Eindresultaat fase 1: we weten wat we willen (moeten).

Fase 2: ontwikkelen


Werkgroepen nemen alle uitgekozen onderwerpen ter hand;
zij onderzoeken wat er kan, mag, moet en hoe ‘we’ het willen.
Waar nodig ook: uitproberen en advies vragen.
En tenslotte doen de werkgroepen concrete voorstellen aan het team. Het team besluit.

Als een voorstel is aangenomen denkt de werkgroep na over
wat er nodig is om het voorstel daadwerkelijk te gaan implementeren.

Eindresultaat fase 2: we weten hoe we het gaan doen.

client
client

Fase 3: implementeren


Voordat besluiten werkelijk in de praktijk kunnen worden gebracht moet er meestal nog iets gebeuren:
aanschaf van materialen, trainen van collega’s, informeren van andere betrokkenen. Het zijn maar enkele voorbeelden.

In deze fase wordt elk besluit vastgelegd in een bestaand of een nieuw borgingsdocument
en wordt ‘De KijkWijzer’ op dat punt automatisch geactualiseerd.

Eindresultaat fase 3: we doen wat we hebben afgesproken

Fase 4: reflecteren - collectief


‘De Kijkwijzer’ wordt ingevuld door alle leerkrachten.
Dat gebeurt digitaal, zodat alle scores automatisch geteld en gerapporteerd worden.

De reflectie op de totaalscore van alle teamleden geeft aanleiding om oude afspraken te herzien of te schrappen
als blijkt dat het draagvlak ervoor significant is afgenomen.

Eindresultaat fase 4: zo blijven we alert.

Fase 4: reflecteren - individueel


Reflectie op de individuele scores op de vragenlijst kan een bron van inspiratie zijn
om bij te dragen aan de verdere professionele ontwikkeling van betrokken leerkracht.

Dat wordt vastgelegd in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan van de leerkracht.
Ook dit POP is geïntegreerd in het digitale instrument dat door Via-4 is ontwikkeld.

Eindresultaat fase 4: zo houden we elkaar bij de les.

client
client


De methodiek van het Klaverblad organiseert het proces waarlangs het team afspraken maakt over de inrichting en uitvoering van het onderwijs.

Draagvlak wordt gecreëerd doordat iedereen kan bijdragen, door geleide invoering met teambesluiten op cruciale momenten en door reflectie.
Het hele proces zorgt voor een effectieve borging van genomen besluiten.

De methodiek van het Klaverblad biedt ruimte voor alle onderwijsopvattingen van elk team: openbaar, bijzonder,
dalton, jenaplan of de eigen invulling van het team.

De methodiek van het Klaverblad leidt tot effectief vergaderen , minder werkdruk en meer werkplezier.

Het instrument Via4 schema

img01

Het digitale instrument ‘De WerkWijzer’ is 100% afgestemd
op de methodiek van ‘Het Klaverblad’.

Alle leerkrachten hebben via een eigen inlogcode
toegang tot ‘De WerkWijzer’. Alle documenten waarin het team afspraken heeft vastgelegd over de inrichting van het onderwijs zijn voor alle leerkrachten direct toegankelijk.

Alle activiteiten van alle werkgroepen zijn voor directie en betrokken werkgroepleden toegankelijk. Agenda’s en notulen van werkgroepbijeenkomsten zijn overbodig door intelligente actie- en besluitenlijsten.

Indien teams dat willen kunnen aan het schoolbestuur, inspectie en/of ouders meekijkrechten worden toegekend.

Alle leden van het team hebben een eigen profiel. Iedere leerkracht heeft toegang tot alle informatie van de werkgroep(en) waaraan hij/zij deelneemt. Via het eigen profiel heeft elke leerkracht inzage in de door hem ingevulde KijkWijzer(s) . Ook het Persoonlijk OntwikkelingsPlan / POP is onderdeel van het persoonlijk profiel. De WerkWijzer geeft o.a. snel en eenduidig antwoord op:

- Wie zit in welke werkgroep?
- Welk onderwerp wordt door welke groep behandeld?
- Wat is de status van een bepaald onderwerp?
- Wanneer komen de werkgroepen bijeen?

Maar ook op belangrijke vragen als:

- Wat hebben we afgesproken over …..?
- Welke onderwerpen staan al in de wachtrij voor een volgende periode?
img01
img01

En ook op vragen als:
- Was dit onderwerp onze eigen keus of moest het van bestuur / overheid /
   inspectie?
- Wie is de initiatiefnemer van dit onderwerp?
- En wie hebben de keuze voor dit onderwerp gesteund?

De WerkWijzer
- Creëert overzicht
- Koppelt afspraken aan de praktijk
- Borgt de afspraken

De WerkWijzer : toegankelijk, transparant en eenvoudig om mee te werken.

Via4 klaver Contact


Wilt u met uw team ook kunnen zeggen: "we doen wat we hebben afgesproken" ?

Kies hier wat u wenst: informatie aanvragen, aanmelden voor een voorlichtingsbijeenkomst of een demonstratie aanvragen:

School (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode + plaats:

Naam:

Functie:

Mobiel:

E-mail:

Neem contact met mij op i.v.m. de volgende vraag:

School (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode + plaats:

Naam:

Functie:

Mobiel:

E-mail:

Aantal leerkrachten (verplicht)

Totaal aantal fte's (verplicht)

Aantal locaties

De kosten bedragen € 250,- incl. btw en
excl. reiskosten a € 0,19 per km.
Bij aanschaf van een licentie binnen 6 mnd.
na ons bezoek wordt het volledige bedrag gerestitueerd

School (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode + plaats:

Naam:

Functie:

Mobiel:

E-mail: